Τι αλλάζει για την απόδοση ΑΜΚΑ των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρηση από την ΕΕ

Τι αλλάζει για την απόδοση ΑΜΚΑ των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρηση από την ΕΕ

Τα θέματα χορήγησης των αδειών διαμονής στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.) και τα μέλη των οικογενειών τους για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ περιλαμβάνονται σε σχετική απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνου Τσακλόγλου.

Η Συμφωνία Αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και προέβλεπε μεταβατική περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2020, στο πλαίσιο αυτό ρυθμίζονται εκ νέου θέματα που αφορούν άδειες παραμονής και απόδοση ΑΜΚΑ για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10 της Συμφωνίας Αποχώρησης (Σ. Α.) του Η.Β.

Ειδικότερα ορίζεται ότι στους δικαιούχους της Σ.Α. χορηγείται, μετά από αίτησή τους, άδεια διαμονής. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση των αδειών διαμονής των πολιτών του Η.Β ορίζεται η 01.01.2021 και καταληκτική ημερομηνία η 30.06.2021.

Με το αρ. 4 της ΚΥΑ ορίζεται ότι στους αιτούντες άδεια διαμονής χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών, έως την έκδοση της άδειας διαμονής.

Η ως άνω βεβαίωση πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής. Επίσης προβλέπεται χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αναστολής ή προσωρινής διαταγής αναστολής των διοικητικών πράξεων που αφορούν στην απόρριψη αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, μέχρι να εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου επί της προσωρινής αναστολής.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής ορίζεται σε δέκα (10) έτη, εφόσον οι ωφελούμενοι από τη Συμφωνία Αποχώρησης πολίτες του Η.Β. έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα και σε πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής. Στο έντυπο της άδειας διαμονής τίθεται ως τίτλος η ένδειξη «Άδεια διαμονής» με ελληνικούς χαρακτήρες και ο τίτλος επαναλαμβάνεται στην αγγλική γλώσσα ως "Residence Permit".

Επίσης, αναγράφονται τα στοιχεία προσωπικής κατάστασης του κατόχου, ήτοι επώνυμο, όνομα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο και ιθαγένεια, ο αριθμός της άδειας διαμονής, η εκδούσα αρχή, ο τόπος έκδοσης, καθώς και οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης της ισχύος της.

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται μόνο με λατινικούς χαρακτήρες εκτός του φύλου, της εκδούσας αρχής, του τόπου έκδοσης και του τόπου γέννησης, εφόσον αυτός ανήκει στην Ελληνική Επικράτεια, τα οποία αναγράφονται και με ελληνικούς χαρακτήρες.

Στο πεδίο «Τύπος άδειας» αναγράφεται ο όρος «Άρθρο 50 ΣΕΕ/Article 50TEU». Στο πεδίο «Παρατηρήσεις» αναγράφεται ο όρος «Άρθρο 18(4) της ΣΑ/Article 18(4) of WA», ενώ στις άδειες διαμονής με διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη, αναγράφεται επιπρόσθετα ο όρος «Μόνιμη Διαμονή/Permanent Residence».

Στις άδειες διαμονής που χορηγούνται σε μέλη οικογένειας, στο πεδίο «Παρατηρήσεις» πέραν των ανωτέρω αναγράφεται και ο όρος «Μέλος Οικογένειας»^^ί^ Member».

Στις ανωτέρω άδειες διαμονής αναγράφεται η πλήρης («Full market access») πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στην άδεια διαμονής περιλαμβάνεται εκτυπωμένη η φωτογραφία του κατόχου και η υπογραφή του.

Ακόμη προβλέπεται ότι στους πολίτες του Η.Β. και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την 01.01.2021 (μη δικαιούχοι της Σ.Α.), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α'80) και άρα αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτων χωρών.

Τα δικαιολογητικά για ΑΜΚΑ ανάλογα με την περίπτωση

Screenshot 20210119 172956

Screenshot 20210119 172933

Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις