8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέρκυρας

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέρκυρας

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κέρκυρας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της λήξης της αντιπυρικής περιόδου και συγκεκριμένα δύο (2) ΔΕ οδηγών, δύο (2) ΔΕ/ΥΕ χειριστών μηχανημάτων έργου και τεσσάρων (4) ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καλύψεως δράσεων - εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο

4 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
2 ΔΕ Οδηγών

2 ΔΕ/ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 καθώς και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν.

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλ. από την Τετάρτη 12-06-2019 έως και την Παρασκευή 21-06-2019, επισυνάπτοντας πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τυπικών προσόντων και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και 2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι:

α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν καθώς και ότι γ) δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται από την Υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661362773, -774, -776.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας «www.corfu.gr» και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, με πρακτικό ανάρτησης.

Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις