20 Διερμηνείς – Μεταφραστές στην Ελληνική Αστυνομία

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με είκοσι (20) Διερμηνείς – Μεταφραστές για τις γλώσσες και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Παστού – Νταρί, Μπενγκάλι, Χιντί, Ουρντού, Παντζαμπί, Σοράνι, Κουρδικά και Γεωργιανά, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έργο των Διερμηνέων – Μεταφραστών είναι η ενίσχυση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την υλοποίηση διαδικασιών σχετικών με την αναγκαστική επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών.

Το ανωτέρω έργο θα ολοκληρωθεί εντός δυο (2) μηνών από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζονται στο Νομό Αττικής η Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής και στην Περιφέρεια η Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Δράμας, Ξάνθης και Ορεστιάδας. Ωστόσο, δύναται να οριστεί ως τόπος εκτέλεσης του έργου και οποιοσδήποτε άλλος τόπος όπου παρίσταται ανάγκη λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος.

Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό κινείται με ίδια έξοδα μετάβασης και παραμονής, χωρίς δικαιολόγηση περαιτέρω εξόδων, πέραν αυτών που προβλέπονται από τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο/Η υποψήφιος/α με την αίτησή του/της, πρέπει να υποβάλει:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail). Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή του/της, σε πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος.
  3. Τίτλο Σπουδών.
  4. Πιστοποιητικά εξειδικευμένης εμπειρίας (όπου απαιτείται).

● Για τους έχοντες/ουσες εξειδικευμένη εμπειρία, χωριστή από την αίτηση βεβαίωση του φορέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την επισυναπτόμενη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση – υπέυθυνη δήλωση, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ως εξής: Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/277-ιδ, Υπουργείο Εσωτερικών, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υπόψη κ. ΜΑΥΡΙΔΗ (τηλ. Επικοινωνίας 210 6922318, 2131520298) Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι Παρασκευή 17/02/2017.

Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης σε μία από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.astynomia.gr) και συγκεκριμένα ►Οδηγός του Πολίτη ►Προκηρύξεις 2017

Αποποίηση ευθύνης

Ο ιστότοπος είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία συνάθροισης, ταξινόμησης και ανάρτησης συνοπτικών ειδήσεων και νέων από άλλους ελληνικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, μέσω της τεχνολογίας RSS. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επάρκεια, ποιότητα, πληρότητα ή ακρίβεια των ειδήσεων και των νέων που δημοσιεύονται. Δείτε περισσότερα στο τμήμα "Αποποίηση Ευθύνης" των Ορων Χρήσης.

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις