Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στην Θεσσαλονίκη

Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στην ΘεσσαλονίκηΠροσλήψεις εκπαιδευτικού – διδακτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού στην Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (02) ατόμων ωρομίσθιων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους σε κλειστούς φακέλους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ.Καραμανλή 164, 54248 – Θεσσαλονίκη (Δ/νση: K.Καραμανλή 164, 54248 Θεσσαλονίκη, κα. Στ. Κωνσταντίνου (τηλ.: 2311821722) και κα Α. Παπαδοπούλου (τηλ. 2311821694) καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., κατά το χρονικό διάστημα 16/11/2018 – 26/11/2018.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτηση πατήστε εδώ.

Κατηγορία: 

Δείτε ακόμα - Τελευταίες ειδήσεις